Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   13/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Ustianowa Górna ...
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego;
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16
 2. Tryb udzielenia zamówienia;
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty. Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek tel. 0-13 460 80 19
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Ustianowa Górna o zakresie rzeczowym obejmującym między innymi:
  - rozbiórkę pokrycia z papy na lepiku - 631 m2 oraz kominów ponad dachem, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, płyt dachowych korytkowych, ścianek ażurowych, ocieplenia stropu z supremy, ścianki kolankowej i instalacji odgromowej
  - wykonanie dachu płatwiowo-krokwiowego o konstrukcji drewnianej, pokrytego blachą powlekaną dachówkową - 887 m2
  - wykonanie kominów ponad dachem, ocieplenia stropu i instalacji odgromowej
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 6. Termin wykonania zamówienia; Termin realizacji zamówienia:
  • rozpoczęcie od - podpisania umowy
  • zakończenie do - 4 miesięcy od podpisania umowy
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177) oraz spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Informacja na temat wadium;
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert;
  Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 14.04.2005 r. godz. 10:00 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dnia o godz. 10:30
 11. Termin związania ofertą.
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-03-29


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 780803