Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2... w m-ci Trzcianiec - z przeznaczeniem pod ustawienie garażu.
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

  • Część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha) oznaczonej na załączniku graficznym nr 6, położonej we wsi Trzcianiec stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu.

W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00030500/8 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana wyżej część działki stanowi użytek: Br IV.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość została ustalona na kwotę 130 zł. (słownie: sto trzydzieści złotych ) plus 23 % podatku VAT w stosunku rocznym, a minimalna wysokość postąpienia w przetargu o kwotę 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę garażu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Czynsz płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody budynku garażowego, w tym szkody wynikłe z zalania przez wodę. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, dzierżawcy nie przysługiwać będą żadne odszkodowania i roszczenia materialne w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne z tytułu poniesionych nakładów. Wszelkie nakłady związane z posadowieniem garażu ponosić będzie dzierżawca na własny koszt i ryzyko. Nie dostosowanie się do powyższego spowoduje rozwiązanie umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym.

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 200 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 17 czerwca 2013r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 
  Data publikacji   2013-05-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 706882