Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego...
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza:

publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego

  1. część działki nr 357/2 o powierzchni 6.00 ha ( ogólna powierzchnia działki 11.9624 ha ), położonej we wsi Krościenko.
  2. część działki nr 357/2 o powierzchni 1.50 ha ( ogólna powierzchni działki 11.9624 ha), położonej we wsi Krościenko.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wymienionej w pkt 1 została ustalona na kwotę 1450 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 50 zł., natomiast cena wywoławcza czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wymienionej w pkt 2 została ustalona na kwotę 400 zł. (słownie: czterysta złotych) w stosunku, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 20 zł.


Wyżej wymienione nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/000297000/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działek stanowią użytek: R IVa.

Umowy dzierżawy zostaną zawarta na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron. Przy rozwiązaniu, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym. Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz zabudowy i wycinki drzew. Czynsz dzierżawny płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uciszaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 24 maja 2013 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomość wymienioną w pkt 1 w wysokości 1500 zł., natomiast na nieruchomość wymienioną w pkt 2 w wysokości 450 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 21 maja 2013 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, 09.04.2013 r.

 
  Data publikacji   2013-04-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659752