Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   9
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: boksu garażowego o powierzchni 19 m2, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-go Listopada wraz z częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1200/6
 

 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza I publiczny przetarg
ustny nieograniczony na dzierżawę:

Boks garażowy o powierzchni 19 m2, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-go Listopada wraz z częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1200/6.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę 50 zł plus 22 % podatku VAT co daje kwotę 61 zł / słownie: sześćdziesiąt jeden zł./ w stosunku miesięcznym.

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 20412 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana wyżej działka stanowi użytek B.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem boksu garażowego ( remonty bieżące i kapitalne ) dzierżawca wykonywać na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania.

Jednakże remonty kapitalne boksu garażowego dzierżawca może wykonywać każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

Czynsz płatny będzie z góry do 10 każdego miesiaca, kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.
W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.

Wysokość czynszu może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia , bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia, za porozumieniem stron .

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2005 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 22 kwietnia 2005 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych w wysokości 100 zł. w pieniądzu.

Wpłacone wadium zostanie :
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
- zwrócone ,jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
- przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy .

Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i warunkach dzierżawy można uzyskać w pokoju nr. 7 i 11 tut. Urzędu bądź pod nr. telefonu /013/460-80-13.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu , bez podania przyczyny.

 

 
  Data publikacji   2005-03-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661191