Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki.
 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Do zakresu obowiązków Członka Zarządu Spółki należy reprezentowanie Spółki na zewnątrz w zakresie określonym umową spółki oraz przepisami powszechnie obowiązującymi. Merytorycznie jest odpowiedzialny za działalność związaną z inwestycjami, gospodarką energetyczną i ochroną środowiska, co znajduje wyraz w szczególnym zakresie czynności dla tego stanowiska.

Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna mieć wyższe wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia zawodowe. Kandydat powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz doświadczenie i umiejętność pracy z załogą. Wymagana jest znajomość przepisów prawnych związanych z zakresem działania spółki, jak też orientacja co do specyfiki pracy w spółce.. Ze względu na szczególny zakres działalności spółki jest pożądane, aby kandydat mieszkał na terenie Gminy Ustrzyki Dolne bądź w jej bliskim sąsiedztwie.

Osoby zainteresowane ofertą powinny złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny
  • CV
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykształcenie, staż pracy etc.)
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
  • oświadczenie o niekaralności oraz o braku postępowań karnych i dyscyplinarnych toczących się aktualnie przeciwko kandydatowi
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele postępowania kwalifikacyjnego stosownie do ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Dodatkowe informacje związane z tematyką niniejszego ogłoszenia można uzyskać w siedzibie spółki w godzinach pracy.

Zgłoszenia z adnotacją „Konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki" należy składać na adres MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne w terminie do dnia 15.01.2013 roku, przy czym za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu spółki.

O wyniku konkursu odnośnie złożonej oferty kandydat otrzyma zawiadomienie na piśmie w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych.

 
  Data publikacji   2012-12-17


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96890