Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę boksów garażowych o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki... położonych w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza.
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

  1. boks garażowy o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki nr 288/2 o powierzchni 20 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.9669 ha) oznaczony na załączniku graficznym nr 1 w kolorze czerwonym, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza.
  2. boks garażowy o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki nr 288/2 o powierzchni 20 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.9669 ha) oznaczony na załączniku graficznym nr 3 w kolorze czerwonym, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza.

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00021366/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów wyżej wymieniona część działki stanowi użytek Bi.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za każdy boks garażowy została ustalona na kwotę 60 zł. (słownie: sześćdziesiąt złotych ) plus 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł. Czynsz płatny będzie z góry do 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową, terminu wypowiedzenia, za porozumieniem stron. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem garażu w tym remonty bieżące i kapitalne dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania. Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania porządku na przedmiocie dzierżawy oraz na terenie bezpośrednio przyległym. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody boksu garażowego, w tym szkody wynikłe przez wodę.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 08 listopada 2012r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium za każdy boks garażowy w wysokości 100 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 05 listopada 2012r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, 26.09.2012r.

 
  Data publikacji   2012-10-05Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93807