Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   8/2005
  Nazwa pozycji   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu gorącego posiłku dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy - miasto Ustrzyki Dolne .
 

 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  38 - 700 Ustrzyki Dolne

  ul. Wyzwolenia 7
  tel. 461 18 68
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego .
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok.nr 1 w godz. od 8 00 –15 oo lub za pośrednictwem poczty . Nabycie specyfikacji jest bezpłatne . Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Grażyna Lechowicz tel 461 18 68
 4. Opis przedmiotu , zakres zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych ;
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu gorącego posiłku dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy - miasto Ustrzyki Dolne .
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2005 r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają : - warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 )
  • spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 8. Informacja na temat wadium :
  Wadium nie jest wymagane .
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  najniższa cena – 100 % znaczenie
 10. Miejsce i termin składania ofert ;
  Ofertę należy składać w dni robocze ( bez sobót) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych , ul. Wyzwolenia 7 pok. nr 1 do dnia 29.03.2005 r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , w pok. nr tego samego dnia o godz. 10:30 .
 11. Termin związania ofertą :
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-03-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 780598