Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   7/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Ustianowa Górna ...
 

 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego;
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16
 2. Tryb udzielenia zamówienia;
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty. Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek tel. 0-13 460 80 19
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Ustianowa Górna o zakresie rzeczowym obejmującym między innymi:- rozbiórkę pokrycia z papy na lepiku - m2 631 oraz kominów ponad dachem, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, , płyt dachowych korytkowych, ścianek ażurowych, ocieplenia z supremy, ścianki kolankowej i instalacji odgromowej - wykonanie dachu płatwiowo-krokwiowego o konstrukcji drewnianej, pokrytego blachą powlekaną dachówkową - m2 887 oraz kominów ponad dachem, ocieplenia stropu oraz instalacji odgrom. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej; Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 6. Termin wykonania zamówienia; Termin realizacji zamówienia:
  • rozpoczęcie od - podpisania umowy
  • zakończenie do - 3 miesiące
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają: - warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177) - spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne :
  - warunki ekonomiczno-finansowe :
  a) Wykonawca musi dysponować własnymi środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000 zł
  b) Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
  - warunki techniczne :
  a) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat tj. 2000 – 2004 (rozpoczął i zakończył ) co najmniej 1 zadania o zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia
  b) Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem
  Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia .
  Status prawny - wymagane dokumenty
  1) Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz.177),
  2) Aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
  4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  5) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert.
  6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2,4,5 składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  • nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  7) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
  Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty
  • Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres
  • Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – wystawiona nie wcześniej niż 4 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
  • Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
  Zdolność techniczna – wymagane dokumenty
  1) Listę kluczowego personelu proponowanego do zatrudnienia przy realizacji zamówienia z uprawnieniami wymaganymi ustawą – Prawo budowlane oraz zaświadczeniami o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (uprawnienia kierownika robót w branży budowlanej i elektrycznej).
  2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  3) Oświadczenie Wykonawcy o robotach jakie przewiduje zlecić do wykonania przez Podwykonawców.
 8. Informacja na temat wadium;Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5.000,-zł
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert; Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 18.04.2005 r. godz. 10:00 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dniao godz. 10:30
 11. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 60 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-02-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 355931