Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   6/2005
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie ścinki, wyróbki i zrywki drewna wyznaczonego w lesie gminnym Gminy Ustrzyki Dolne w sołectwie Ropienka w ilości około 600 m3
 

Ustrzyki Dolne, dnia 7 lutego 2005 r.

R-6114 -11/ 05.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. ZAMAWIAJĄCY :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1,
  38-700 Ustrzyki Dolne;
  tel/fax. (013) 4611123 ; tel. (013) 4611505 .
  Sekretariat czynny w godzinach: od 7:30 do 15:30 pokój nr 19.
  Regon 000525843; NIP 689-10-01-078,  
 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :
  Tryb podstawowy - przetarg nieograniczony
 3. SPECYFIKACJA
  • 3.1 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z drukiem oferty i wzorem oświadczenia wynikającego z art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych można otrzymać w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ; 38 - 700 ul. Kopernika 1 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, I piętro pokój nr 19, tel. (013) 460-80-08 w godzinach: od 8:30 do 14:30,
  • 3 .2 Specyfikacja jest bezpłatna.
 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścinki, wyróbki i zrywki drewna wyznaczonego w lesie gminnym Gminy Ustrzyki Dolne w sołectwie Ropienka w ilości około 600m 3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH,  
 6. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENlA :
  Okres realizacji zamówienia - cztery tygodnie od daty podpisania umowy.
 7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
  W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia przez oferentów w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączenia przez oferentów do oferty oświadczenia mówiącego o tym, że oferent spełnia wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 8. WADIUM zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym.
 9. SPOSÓB OCENY OFERT - kryteria :

  Lp.

   

  Opis kryterium – dokumentacja

   

  Znaczenie (waga) %

  Opis metody przyznawanych punktów  

  l.

  Cena ostateczna (brutto) za
  całość wykonania zamówienia

  100

  Proporcje matematyczne wg. wzoru :

  Oferta najlepsza

  ------------------------------------ x waga

  Oferta badana


 10. MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT :
  Ofertę ostateczną w zamkniętej kopercie z opisem „Ścinka i zrywka Ropienka – przetarg” należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1,38 - 700 Ustrzyki Dolne -pokój Nr 26 SEKRETARIAT nie później niż do dnia 22 lutego2005 r. do godz. 10:00  
 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
  Wykonawcy związani są ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  
 12. OTWARCIE OFERT :
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2005 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w pok.Nr l sala narad w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, adres jak wyżej.
 13. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
  Adam Chuliński i Tadeusz Iwanik pracownicy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych tel. (O... 13) 460-80-08, Fax. (O... 13) 461-11-23.

  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych dnia 7.02.2005r. i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych www.ustrzyki-dolne.pl .

 

 
  Data publikacji   2005-02-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661124