Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   5/2005
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż działki nr 1279/2 o pow. 0,0426 ha , położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Fabrycznej.
 

 

O G Ł O S Z E N I E  

W oparciu o uchwałę nr XXI/146/04 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne - o g ł a s z a m:  

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:  

Działka nr 1279/2 o pow.
0,0426 ha , położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Fabrycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 250,- zł

Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu zwiększona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o 22 % podatku VAT.
Nieruchomości ta uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr 28034 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.  
Według ewidencji gruntów, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych opisana wyżej nieruchomość stanowi użytek: Ps IV.
Zgodnie z decyzją nr GPI-7331/91/03 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, przedmiotowa działka winna być zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, według szczegółowych wymagań określonych w tej decyzji.
Rozpoczęcie zabudowy winno nastąpić w terminie 24 miesięcy, licząc od dnia spisania notarialne umowy sprzedaży, natomiast jej zakończenie w ciągu następnych 24. Całość cyklu zabudowy winna się zamknąć w okresie 4 lat, licząc od dnia spisania umowy notarialnej.
Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W przypadku niedotrzymania terminów zabudowy nabywca będzie uiszczał na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne karę umowną za każdy miesiąc opóźnień w realizacji inwestycji - w wysokości 0,5 % wartości działki. Wartość działki określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego, jednakże, jeżeli wartość ta będzie niższa niż cena uzyskana w przetargu to kara umowna liczona będzie od ceny działki uzyskanej w przetargu.
Przedmiotowe ustalenia obowiązywać będą również następców prawnych nabywcy nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2005 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej wyżej nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia : 22 lutego 2005 r.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 
  Data publikacji   2005-02-03


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 780746