Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   4/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi związane z bieżącym utrzymaniem miasta w zakresie ...
 

ZP-340/02/2005

Ustrzyki Dolne ,dnia 20.01.2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  38 - 700 Ustrzyki Dolne

  ul. Kopernika 1
  tel. 013 460 80 06 013 460 80 16
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 22 w godzinach od 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty . Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest ; inż. Roman Puskarczyk tel. 013 460 80 06 .
 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych :
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem miasta w zakresie :
   • Letnie utrzymania ulic,chodników i terenów zieleni miejskiej : oczyszczenie ulic – 60.338 m 2 , chodników i ciągów pieszych – 5.939 m 2 , placów – 5.112 m 2 ze śmieci , błota , padniętych zwierząt i innych zanieczyszczeń , oczyszczanie studzienek burzowych z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz udrażnianie kanalizacji burzowej , szczególnie po okresie zimowym i obfitych opadach deszczu, utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej /park, skwery , alejki/ - 28.168 m 2 , codzienne ręczne zbieranie oraz wywóznieczystości stałych innych niż powstających w procesie pielęgnacji zieleni miejskiej.
   • Zimowe utrzymanie dróg , placów i chodników w mieście : oczyszczanie ze śniegu , lodu i błota pośniegowego – ulic 97.124 m 2 , chodników i ciągów pieszych – 6.099 m 2 , placów – 9.067 m 2 , likwidacja gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo-solną , żużlowo-solną lub inną , oczyszczanie studzienek burzowych ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz udrażnianie kanalizacji burzowej, usuwanie , wywóz i przepychanie śniegu z miejsc nadmiernego nagromadzenia w szczególności w ciągu ulic: 29 Listopada , 1 Maja , Jana Pawła II, Rynek , plac targowy . Jezdnia i chodniki powinny być odśnieżone na całej szerokości , śliskość zimowa ( gołoledź , szron , szadź , śliskość pośniegowa) powinna być zlikwidowana na skrzyżowaniach, chodnikach, ciągach pieszych, przystankach autobusowych i odcinkach dróg o nachyleniu 4% w ciągu 3 godzin od zaistnienia zjawiska, po ustaniu opadów .śniegu luźny śnieg i zaspy mogą zalegać do 3 godz. na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu . Ustala się następującą kolejność odśnieżania dróg w mieście Ustrzyki Dolne : I kolejność ulice – Rynek , Jana PawłaII , Rzeczna , Pionierska, Kopernika , Wyzwolenia , Bełska , Gombrowicza , Łukasiewicza , Naftowa , Kolejowa ,Dworcowa , Korczaka , PCK , Strwiążyk , Witosa , krótka , Dobra , Zielony Rynek, Nadgórna , Szkolna.
   • II. kolejność : ulice- Zielona , Sikorskiego, Wojska Polskiego , Nadbrzeżna, W.Pola Stokowa , Konopnickiej , Mickiewicza , Lotników Wiejska , Boczna , Ogrodowa, Bieszczadzka , Nowa, Słoneczna, Działkowa, droga do krytej pływalni + parking , obwodnica wokół SP Nr 1 + parking , parkingi przy ulicy Kolejowej , i ul. Korczaka. Poza granicami administracyjnymi miasta : oczyszczanie dróg o łącznej długości 44.650 km ze śniegu , lodu i błota pośniegowego oraz likwidacja gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo-solną , żużlowo-solną lub inną . Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych w okresie letnim dwa razy w tygodniu – średnio 20 m 3 odpadów miesięcznie , a w okresie zimowym jeden raz w tygodniu – średnio 15 m 3 odpadów miesięcznie i z kontenerów będących w administrowaniu gminy – średnio 250 m 3 odpadów miesięcznie / zima , lato /. Wywóz nieczystości płynnych z toalet przenośnych ok. 5 m 3 miesięcznie . Wyłapywanie bezdomnych psów i odstawianie pod obserwację . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej .
 6. Termin wykonania zamówienia : 30.04.2006 r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 ) oraz spełnią warunki uczestnictwa zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie : 2.000.- zł.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100 % znaczenie.
 10. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ;
  Ofertę należy składać w dni robocze w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul.Kopernika1 pok. nr 26 ( sekretariat) do dnia 21.04.2005 r. do godz. 9:30 . Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w pok. nr 13 w tym samym dniu o godz. 10:00.
 11. Termin związania ofertą :
  składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 60 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-01-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 780813