Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   3/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Wyłonienie wykonawcy do przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie braku miejscowego planu zagospodarowania.
 

Ustrzyki Dolne dn.18.01.2005

ZP-340/01/2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym    

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  Przetarg nieograniczony
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 12 w godz. 8:00-15:00: Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami :
  Inż. Anna Puszczałowska - Mikołajek - tel. 0-13 460 8019
 4. Opis przedmiotu zamówienia :
  Wyłonienie wykonawcy do przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie braku miejscowego planu zagospodarowania.  
 5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  od dnia podpisania umowy do
  31.12.2005 r
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu :
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. ( Dz.U.Nr 19 poz. 177 ) oraz spełnią warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie kryterium - cena 100 %
 10. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 , pok. Nr 26
  Do dnia
  03 luty 2005 r do godz. 9:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , pok. Nr 13 w dniu 03 luty 2005 r do godz. 9:30
 11. Termin związania ofertą :
  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-01-18


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 355720