Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   2/2005
  Nazwa pozycji   Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 

PI-02 /01 / 2005

Ustrzyki Dolne 12. 01. 2005 r.    

Ogłoszenie  
o przetargu nieograniczonym  
Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ul.Pionierska 8, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 461 13 55
 2. Rodzaj, zakres i lokalizacja:
  Dostawa artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Termin realizacji zamówienia :
  Od 01 lutego 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. / z wyłączeniem okresu od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2005 r. - przerwa wakacyjna.
 3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:
  • w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Z 2004, Nr 19 poz. 177),
  • spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust.1 wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • dopuszcza się składanie ofert częściowych wg załącznika.
 4. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego kancelaria Przedszkola Nr 1 w godz. od 8:00-16:00 - (tel.461 1355) lub za pośrednictwem poczty. Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor Przedszkola - Beata Malicka ( tel. 461 13 55 ).
 5. Miejsce i termin składania ofert: Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych / kancelaria Dyrektora / do dnia 27 stycznia 2005 r. do godz.10 :00.
 6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, kancelaria Dyrektora, w dniu 27 stycznia 2005 r. o godz.11:00.
 7. Kryteria oceny ofert: cena 100%
 8. Wadium - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-01-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661103