Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   1/2005
  Nazwa pozycji   Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 

PII-01/01/2005

Ustrzyki Dolne 10.01.2005 r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Przedszkola Nr 2 w Ustrzykach Dolnych
 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych
  ul. 29 Listopada 49, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 461 17 36
 2. Rodzaj, zakres i lokalizacja:
  Dostawa artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Termin realizacji zamówienia : od daty podpisania umowy
  / 25 stycznia 2005 r. do 25 stycznia 2006 r. / z wyłączeniem okresu od 1 lipca do 31 sierpnia 2005 r. - przerwa wakacyjna.
 3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:
  • w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Z 2004, Nr 19 poz. 177),
  • spełniający wymogi zawarte w art.22 ust.1 wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • dopuszcza się składanie ofert częściowych wg załącznika.
 4. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego kancelaria Przedszkola Nr 2 w godz. od 8-16 (tel.461 17 36) lub za pośrednictwem poczty.
  Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor Przedszkola – Jolanta Molek ( tel.461 17 36).
 5. Miejsce i termin składania ofert:Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych / kancelaria Dyrektora / do dnia 25 stycznia 2005 r. do godz. 10:00.
 6. Miejsce i termin otwarcia ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, kancelaria Dyrektora, w dniu 25 stycznia 2005 r. o godz.11:00.
 7. Kryteria oceny ofert: cena 100%
 8. Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni.

  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 

 
  Data publikacji   2005-01-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659914