Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony...
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony:

  1. działka nr 65/3 o powierzchni 0.1468 ha położona we wsi Teleśnica Oszwarowa z przeznaczeniem do działalności rolniczej.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020640/8 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek: dr o powierzchni 0.1468 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 100 zł. (słownie: sto złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron. Przy rozwiązaniu, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym. Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy oraz trwałego grodzenia przedmiotu dzierżawy.
Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uciszaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

  1. boks garażowy o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki nr 288/2 o powierzchni 20 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.9669 ha) położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00021366/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów w/w opisana część działki stanowi użytek Bi.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymieniony boks garażowy została ustalona na kwotę 100 zł. (słownie: sto złotych ) plus 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Czynsz płatny będzie z góry do 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową, terminu wypowiedzenia, za porozumieniem stron. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem garażu w tym remonty bieżące i kapitalne dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania. Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania porządku na przedmiocie dzierżawy oraz na terenie bezpośrednio przyległym. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody boksu garażowego, w tym szkody wynikłe przez wodę.

Przedmiotowe nieruchomości wolna są od obciążeń. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 29 marca 2012r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na każdą nieruchomość w wysokości po 200 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 26 marca 2012r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 15.02.2012 r.

 
  Data publikacji   2012-02-27


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93717