Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   35/2004
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 1114 o powierzchni 0.7495 ha położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Nadgórnej – do użytkowania rolniczego...
 

 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę:

Działki nr 1114 o powierzchni 0.7495 ha położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Nadgórnej – do użytkowania rolniczego.

W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20412 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Umowa dzierżawa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana wyżej działka stanowi użytek :Ps IV o pow.0.5233 ha i Ps VI o pow. 0.2262 ha.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Wysokość czynszu dzierżawnego za w/w nieruchomość ustala się na kwotę 47 zł /słownie: czterdzieści siedem złotych ./ w stosunku rocznym.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj : 30 września , bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe.

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawnej i bez odszkodowań.

Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiegokolwiek wycinki drzew i zabudowy.

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu
26 stycznia 2005 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr . 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 19 stycznia 2005 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych w wysokości 94 złotych w pieniądzu .

Wpłacone wadium zostanie :
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ,jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg ,
- zwrócone ,jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu ,
- przepada , jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy .

Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia przetargu.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. /013/ 460-8013.

 

 
  Data publikacji   2004-12-21


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 105707