Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta w Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta w Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. dobry stan zdrowia.
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, rolnictwa lub pokrewne z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym związanym z pracą dla jednostek samorządowych,
 6. znajomość: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, specyfiki gospodarki odpadami gminy Ustrzyki Dolne i gmin zrzeszonych w Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza oraz powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. solidność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i terminowość,
 3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 4. zdyscyplinowanie,
 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach służbowych i z obywatelami,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zawieranie i rozwiązywanie umów w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Ustrzyki Dolne,
 2. przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych,
 3. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. kontrola, windykacja opłat i sprawozdawczość w tym zakresie.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i stażu pracy,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku referenta,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ”, w terminie do dnia 21 grudnia 2011 r., na adres: Urząd Miejski ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne; I piętro, pokój nr 26 (sekretariat).

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ustrzyki-dolne.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Ustrzyki Dolne, dnia 6 grudnia 2011 r.

 

 
  Data publikacji   2011-12-06Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 659731