Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych pod ustawienie garażu na czas nieokreślony
 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem pod ustawienie garażu na czas nieokreślony:

  1. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 4, położonej we wsi Trzcianiec,
  2. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 5, położonej we wsi Trzcianiec,
  3. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 6, położonej we wsi Trzcianiec,

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają Księgę Wieczystą nr KS2E/00030500/8 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów wyżej wymienione części działek stanowią użytek R IV a i B/Ps IV

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za każdą nieruchomość została ustalona na kwotę 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) plus 23 % podatku VAT w stosunku rocznym , a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Czynsz płatny będzie z góry 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę garażu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wysokość czynszu dzierżawnego za w/w nieruchomości może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody budynku garażowego, w tym szkody wynikłe z zalania przez wodę.

Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Przy rozwiązaniu, bądź wygaśnięciu umowy, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.  

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 05 stycznia 2012 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na każdą nieruchomość w wysokości po 200 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 02 stycznia 2012 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 21.11.2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-11-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 105099