Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych  
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę:

  1. Boks garażowy o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki nr 288/2 o powierzchni 20 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.9669 ha ) położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00021366/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów w/w opisana część działki stanowi użytek Bi.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymieniony boks garażowy została ustalona na kwotę 100 zł. (słownie: sto złotych ) plus 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem garażu w tym remonty bieżące i kapitalne dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania. Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania porządku na przedmiocie dzierżawy oraz na terenie bezpośrednio przyległym. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody boksu garażowego, w tym szkody wynikłe przez wodę.

  1. Działka nr 1248 o powierzchni 0.1377 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 Listopada - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów wyżej wymieniona działka stanowi użytek: Lz o powierzchni 0.1377 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 40 zł. (słownie: czterdzieści złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Czynsz dzierżawny opisany w pkt 1 płatny będzie z góry do 10 każdego miesiąca, natomiast czynsz dzierżawny opisany w pkt 2 płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku - w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych bez wcześniejszych wezwań. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. Rozwiązanie umowy dzierżawy opisane w pkt 1 może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumiem stron, natomiast rozwiązanie umowy dzierżawy opisane w pkt 2 może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień. 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia, za porozumieniem stron. Przy rozwiązaniu, bądź wygaśnięciu umowy, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym. Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek trwałej zabudowy i wycinki drzew. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomość opisaną w pkt 1 w wysokości 200 zł., natomiast wadium na nieruchomość opisaną w pkt 2 w wysokości 100 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 17 grudnia 2011 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu. Ustrzyki Dolne, dn. 08.11.2011 r.   

 
  Data publikacji   2011-11-18


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 106561