Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne...
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr III/15/10 z dnia 20.12.2010 r. oraz nr IX/69/11 z dnia 27.04.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne - Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza:


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 1. działka nr 2770/3 o pow. 0,0121 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Bełskiej, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 70 600,- zł
  Wadium: 10 000,- zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działka leży w terenie przeznaczonym pod usługi komercyjne, ochrony zdrowia oraz mieszkalnictwo, a także urządzenia infrastruktury technicznej (symbol: 1 U/Z-MN).

Nabywca ww. nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia budowy w terminie 12 miesięcy licząc od dnia spisania umowy notarialnej i do jej zakończenia w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

W przypadku niewykonania inwestycji w terminie czterech lat licząc od dnia spisania umowy notarialnej właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do wypłaty na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne kary w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) za każdy rok zwłoki w zakończeniu budowy.

Pierwszy przetarg w dniu 29 czerwca 2011 r. okazał się bezskuteczny.

I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 1. działka nr 469 o pow. 0,0504 ha, położona w Ustrzykach Dolnych , uwidoczniona 
  w księdze wieczystej nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku
  w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 24 000,- zł
  Wadium: 3 000,- zł

 2. działka nr 259/1 o pow. 0,2130 ha, położona w Wojtkówce, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020868/2 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 31 000,- zł
  Wadium: 3 100,- zł

Nieruchomości wyszczególnione w pkt. 2 i 3 niniejszego ogłoszenia nie posiadają opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do cen ww. nieruchomości (ustalonych w wyniku przetargu) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2011 r.
o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu z podaniem numeru nieruchomości na konto nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia


17 października 2011 r

Wpłacone wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
 • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Wszelkich dodatkowych informacji o warunkach o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w pokoju nr 7, lub pod telefonem (013) 460 8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu..

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-09-08
 
  Data publikacji   2011-09-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 103587