Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. dobry stan zdrowia.
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa,
 6. znajomość zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną w gminie, a w szczególności w zakresie: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. umiejętność obsługi komputera,
 8. znajomość systemu informacji prawnej LEX,
 9. znajomość przepisów prawnych regulujących całokształt gospodarki przestrzennej w gminie oraz KPA.

II. Wymagania dodatkowe:

1. solidność i rzetelność, 2. odpowiedzialność i terminowość, 3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 4. zdyscyplinowanie, 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach służbowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawy formalno-prawne związane z gospodarką przestrzenną w gminie, a w szczególności w zakresie: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej”, w terminie do dnia 5 września 2011 r., na adres: Urząd Miejski ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne; I piętro, pokój nr 26 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ustrzyki-dolne.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Ustrzyki Dolne, dnia 19 sierpnia 2011 r.

 
  Data publikacji   2011-08-19Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 659867