Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do użytkowania rolniczego...
 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego:

1. część działki nr 154 o powierzchni 0.04 ha ( ogólna powierzchnia działki 1.08 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 3 położonej we wsi Bandrów,

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020721/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: Lz/Ps VI.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 32 zł. (słownie: trzydzieści dwa złote) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

2. działki nr nr 253/2, 253/3 i 253/7 o łącznej powierzchni 2.6071ha położone we wsi Brzegi Dolne.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020856/5 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane działki stanowią użytek: RIV a o powierzchni 1.1957 ha, Ps IV o powierzchni 0.8145 ha i Ł V o powierzchni 0.5969 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 278 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron.

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiekolwiek zabudowy i wycinki drzew. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości
odbędzie się w dniu 08 września 2011 roku o godzinie 10.00
w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomość opisaną w pkt 1 w wysokości 100 zł. natomiast na nieruchomość opisaną w pkt 2 w wysokości 300 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 05 września 2011 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu. Ustrzyki Dolne, dn. 20.07.2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-07-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 105087