Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na stanowisko pracy: Dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych.
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
na podstawie art. 36a ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora
Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul Pionierska 8

I. Wymagania wobec kandydatów
Wykaz wymagań w ogłoszeniu poniżej.  

II. Zawartość ofert
Zawartość ofert w ogłoszeniu poniżej.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz z numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „KONKURS – na Dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych” na adres:
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika 1 w dniu 15 lipca 2011r.

V. O godzinie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VI. Ostateczny termin składania ofert upływa 01 lipca 2011 r.

OGŁOSZENIE
Wymagania wobec kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych, biorących udział w konkursach ogłoszonych przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych, oraz zawartość ich ofert

I. Wymagania wobec kandydatów
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436). Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 5. uzyskał:
  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

II. Zawartość ofert Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 8. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lup dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
 
  Data publikacji   2011-06-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Zdzisława Rybicka
 
  Ilość odwiedzin: 659934