Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne...
 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

  • budynek po byłym Przedszkolu nr 2 o powierzchni zabudowy 899,34 m2 wraz z częścią działki nr 1240/2 o powierzchni 0.35 ha (ogólna powierzchnia działki 0.5096 ha) położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 Listopada.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: Bi.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 500 zł (słownie: pięćset zł. ) plus 23 % podatku VAT w stosunku miesięcznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 20 zł.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron. Czynsz płatny będzie do 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawnej i bez odszkodowań. Z chwilą pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu Gmina Ustrzyki Dolne przeprowadzi procedurę zmiany sposobu użytkowania budynku. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieruchomości dzierżawca będzie prowadzić we własnym zakresie, na własny koszt i własne ryzyko. Prace związane z ulepszeniem przedmiotu dzierżawy, dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku rozwiązania. Jednocześnie dzierżawca zobowiązany będzie do opłacenia z własnych funduszy wszelkich należności, które ciążyć będą na przedmiocie dzierżawy z dniem podpisania umowy dzierżawy między innymi: podatek od nieruchomości, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości itp.

  • działka nr 375/6 o powierzchni 9.53 ha położona we wsi Krościenko z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020726/5 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek: Ps IV o powierzchni 9.21 ha, Lz/Ps IV o powierzchni 0.06 ha i Lz o powierzchni 0.26 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość została ustalona na kwotę 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 20 zł.

  • część działki nr 221/2 o powierzchni 4.24 ha (ogólna powierzchnia działki 4.94 ha) położonej we wsi Krościenko z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00021497/7 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: Ł III.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 657 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

  • Działki nr nr 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296 i 2301 o łącznej powierzchni 11.0361ha położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/0020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane działki stanowią użytek: Ps IV o powierzchni 9.3824 ha i Lz V o powierzchni 1.6537 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 825 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia pięć złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. Rozwiązanie umów dzierżawy opisanych w pkt 2, 3 i 4 może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź na podstawie porozumienia stron. Przy rozwiązaniu umowy dzierżawy, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomość opisaną w pkt 1 w wysokości 500 zł. , na nieruchomości opisane w pkt 2 i pkt 4 w wysokości 1000 zł. każda , natomiast na nieruchomość opisaną w pkt 3 w wysokości 300 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 27 czerwca 2011 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat tych dzierżaw można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 10.05.2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-05-16


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 106686