Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne...
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

  1. budynek po byłym Przedszkolu nr 2 o powierzchni zabudowy 899,34 m2 wraz z częścią działki nr 1240/2 o powierzchni 0.35 ha (ogólna powierzchnia działki 0.5096 ha) położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 Listopada.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: Bi.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 500 zł (słownie: pięćset zł. ) plus 23 % podatku VAT w stosunku miesięcznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 20 zł.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron. Czynsz płatny będzie do 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawnej i bez odszkodowań.

Z chwilą pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu Gmina Ustrzyki Dolne przeprowadzi procedurę zmiany sposobu użytkowania budynku. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieruchomości dzierżawca będzie prowadzić we własnym zakresie, na własny koszt i własne ryzyko. Prace związane z ulepszeniem przedmiotu dzierżawy, dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku rozwiązania. Jednocześnie dzierżawca zobowiązany będzie do opłacenia z własnych funduszy wszelkich należności, które ciążyć będą na przedmiocie dzierżawy z dniem podpisania umowy dzierżawy między innymi: podatek od nieruchomości, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości itp.

  1. działka nr 375/6 o powierzchni 9.53 ha położona we wsi Krościenko z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020726/5 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek: Ps IV o powierzchni 9.21 ha, Lz/Ps IV o powierzchni 0.06 ha i Lz o powierzchni 0.26 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość została ustalona na kwotę 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 20 zł.

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 bez wcześniejszych wezwań. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź na podstawie porozumienia stron. Przy rozwiązaniu umowy dzierżawy, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 26 maja 2011 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomość opisaną w pkt 1 w wysokości 500 zł. , natomiast na nieruchomość opisaną w pkt 2 w wysokości 1000 zł w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 23 maja 2011 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat tych dzierżaw można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 11.04.2011 r.   

 
  Data publikacji   2011-04-18


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 106587