Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Łukasiewicza stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – na czas nieokreślony...
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Łukasiewicza stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – na czas nieokreślony tj:

Boks garażowy o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki nr 288/2 o powierzchni 20 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.9669 ha) położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00021366/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów w/w opisana część działki stanowi użytek Bi.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymieniony boks garażowy została ustalona na kwotę 100 zł. (słownie: sto złotych ) plus 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Czynsz płatny będzie z góry do 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową, terminu wypowiedzenia, za porozumieniem stron. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem garażu w tym remonty bieżące i kapitalne dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania porządku na przedmiocie dzierżawy oraz na terenie bezpośrednio przyległym. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody boksu garażowego, w tym szkody wynikłe przez wodę.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 12 maja 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na przedmiotowy boks garażowy w wysokości 200 zł w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 09 maja 2011 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone ,jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, dn. 28.03.2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-03-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 103188