Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrza Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011
 
 
Zarządzenie Nr 20/2011
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011.

Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Ustrzyki Dolne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłaszam
konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011.  

§ 1
Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Ustrzyki Dolne w rozgrywkach i zawodach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe. Na realizację projektów w 2011 roku przeznacza się kwotę – 195.000,00 zł

§ 2
Terminy realizacji projektów.

Dofinansowanie udzielane przez Gminę Ustrzyki Dolne na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od 22 lutego 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

§ 3
Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

 1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Ustrzyki Dolne i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
 2. Projekt może być zrealizowany jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.
 4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a klubem.
 5. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
 6. Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.
 7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.

§ 4
Warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

1. Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 95% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie wydatków związanych z:

1) organizacją i udziałem w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,  
2) realizacją programów szkolenia sportowego,  
3) organizacją i udziałem w zgrupowaniach przygotowujących do uczestnictwa w rozgrywkach.  

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia

3. Wymagany jest co najmniej 5% wkład własny klubu sportowego, rozumiany jako potwierdzony dokumentami finansowo – księgowymi wkład finansowy pochodzący z innego niż budżet Gminy Ustrzyki Dolne źródła dofinansowania;

4. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innego niż środki klubu sportowego źródła dofinansowania, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy projektu (np. umowa, dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu projektu lub oświadczenie klubu sportowego o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Ustrzyki Dolne);

5. Finansowy wkład własny klubu sportowego winien zostać udokumentowany na rachunku klubu wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych. W przypadku otrzymywania środków, o których mowa w ust. 4, podstawą udokumentowania jest umowa.

6. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszego ogłoszenia o konkursie może otrzymać z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5
Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

 1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa 14 lutego 2011 r.
 2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011” i pieczątką nagłówkową klubu należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek. - piątek od 7.30 do 15.30). W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
 3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do chwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Ustrzyki Dolne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu . Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych w treści formularza.
 4. Część II pkt. 6 wniosku wymienionego w ust. 3 (Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne) musi zawierać informację na temat zakładanych, możliwych do osiągnięcia wyników sportowych w 2011r. na różnych szczeblach klas rozgrywkowych.
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  - statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego,
  - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
  - informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2010 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
  - listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska),
  - deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
  - kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt (kadra szkoleniowa).
 6. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.
 7. Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie:
  http://www.ustrzyki-dolne.pl/web/uploads/pub/pages/page_6/text_images/Uchwała%20Nr%20dotacje%20na%20sport_3.doc
  lub http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/
  lub w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, pok. 012b, tel. 13 460 80 20.
 8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

§ 6
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz tryb i forma wypłaty dotacji

 1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania wniosków.  
 2. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
 3. Odrzuceniu podlegają wnioski:
  • złożone po terminie,  
  • złożone na innych drukach niż określone w § 5 ust. 3 ogłoszenia,
  • podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania klubu sportowego,
  • zawierające braki formalne,
  • dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,
  • złożone przez podmiot nieuprawniony.
 4. Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
  • wniosek złożony przez podmiot uprawniony,
  • wniosek złożony na obowiązującym formularzu wniosku, podpisany przez osoby upoważnione,
  • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wzoru wniosku,
  • cele statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie,
  • dołączony aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wraz z umocowaniem osób go reprezentujących,
  • dołączony statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu,
  • dołączona informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2010 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
  • dołączona lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania),
  • dołączona deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniająca planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
  • dołączone kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.
 5. Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:  
  • możliwość realizacji projektu przez uprawniony podmiot, rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji projektu (0-1 pkt.); w przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji projektu przez podmiot wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu,
  • znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne wraz z oddziaływaniem projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie i oceną zamierzonych efektów szkoleniowych (0-5 pkt.),
  • kalkulacja kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów kwalifikowanych) (0-5 pkt.)
  • planowany udział środków własnych klubu sportowego, w tym udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 5% wkład własny) (0-3 pkt.); w przypadku stwierdzenia wkładu własnego klubu sportowego poniżej 5% wniosek zostaje odrzucony,
  • wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków klubu sportowego (0-5 pkt.)
  • ocena dotychczas realizowanych projektów z udziałem środków z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków (0-3 pkt.)
 6. Po zaopiniowaniu przez Komisję projekty zostaną przedstawione do akceptacji Burmistrzowi Ustrzyki Dolne, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.  
 7. Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg następujących zasad:
  • dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie. Kwoty określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie zostały ustalone na podstawie uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011.
  • szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy oraz przed przekazaniem środków z dotacji na rachunek dotowanego;
  • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

§ 7
Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.
 2. O podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni na piśmie.
 3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiera umowę dotacji na wsparcie realizacji projektu.
 4. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
  •  stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy ocenie wniosków,
  • wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 8
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 
  Data publikacji   2011-01-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:    
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 103261