Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do użytkowania rolniczego...
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę :  

 1. część działki nr 577/10 powierzchni 0.61 ha ( ogólna powierzchni działki 1.2456 ha) położonej we wsi Wojtkówka z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00030021/6 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działki stanowi użytek: R IV a.
  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 116.50 zł. (słownie: sto szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

 2. działka nr 469 o powierzchni 0.0504 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Pola z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
  Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek :R IV b.
  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 40 zł. (słownie: czterdzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

oraz
drugi publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 1. część działki nr 328 o powierzchni 550 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.2218 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej, oznaczonej na załączniku graficznym do umowy dzierżawy nr 1 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
  Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek; R IV b i Ps IV.
  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 40 zł. (słownie: czterdzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.
 2. część działki nr 154 o powierzchni 700 m2 (ogólna powierzchnia działki 1.08 ha) położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku graficznym do umowy dzierżawy nr 1 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
  Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020721/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: Lz/PsVI.
  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony
Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron. Przy rozwiązaniu, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym. Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz zabudowy i wycinki drzew.

Czynsz dzierżawny płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uciszaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetargi na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 03 marca 2011 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomość opisaną w pkt 1 w wysokości 150 zł. , natomiast na nieruchomości opisane w pkt 2, 3 i 4 w wysokości po 100 zł. każda w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 28 luty 2011 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
 • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
 • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 17.01..2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-01-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 106527