Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego...
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Działka nr 654 o powierzchni 0.0608 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rzecznej.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek: Ps VI.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość została ustalona na kwotę 40 zł (słownie: czterdzieści złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 bez wcześniejszych wezwań.
W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.
Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź na podstawie porozumienia stron.
Przy rozwiązaniu umowy dzierżawy, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.
W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 27 stycznia 2011 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na wyżej wymienionej nieruchomość w wysokości 100 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 24 stycznia 2011 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 08.12.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-12-17


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 150571