Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na stanowisko kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór
na stanowisko kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Ustrzykach Dolnych

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. dobry stan zdrowia.
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: mgr ekonomii, studia podyplomowe: rachunkowość budżetowa i zarządzanie oświatą,
 6. staż pracy na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat, preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie,
 7. umiejętność obsługi komputera i programów płacowych,
 8. znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, prawa oświatowego i Karty Nauczyciela.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. solidność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i terminowość,
 3. umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach służbowych i z obywatelami,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie i koordynacja działalności oświatowo-wychowawczej w Gminie.
 2. Obsługa finansowo-księgowa i częściowo administracyjno-gospodarcza szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.
 3. Obsługa i nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych.
 4. Opracowanie projektów planów wydatków budżetowych; przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy współpracy z kierownikami obsługiwanych jednostek.
 5. Sprawozdawczość budżetowa, księgowość syntetyczna i analityczna.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
 6. zaświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty”, w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r., na adres: Urząd Miejski ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne; I piętro, pokój nr 26 (sekretariat), w godzinach pracy Urzędu.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ustrzyki-dolne.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Ustrzyki Dolne, dnia 25 listopada 2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-11-25Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 659814