Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę :

  1. część działki nr 135 o powierzchni 1000 m2 ( ogólna powierzchni działki nr 0.53 ha) położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku nr 1, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  2. część działki nr 135 o powierzchni 700 m2 ( ogólna powierzchni działki nr 0.53 ha) położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku nr 2, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  3. część działki nr 135 o powierzchni 1600 m2 ( ogólna powierzchni działki nr 0.53 ha) położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku nr 3, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działek stanowią użytek: Ps V.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za nieruchomości opisane w pkt 1 i 2 została ustalona na kwotę 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł. , natomiast cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w pkt 3 została ustalona na kwotę 60 zł. ( słownie: sześćdziesiąt złotych ) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

  1. część działki nr 154 o powierzchni 700 m2 ( ogólna powierzchni działki nr 1.08 ha) położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku nr 1, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  2. część działki nr 154 o powierzchni 5100 m2 ( ogólna powierzchni działki nr 1.08 ha) położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku nr 2, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działek stanowią użytek: Lz/ Ps VI.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w pkt 4 została ustalona na kwotę 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł. , natomiast cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w pkt 5 została ustalona na kwotę 100 zł. ( słownie: sto złotych ) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

  1. część działki nr 285 i część działki 286 o łącznej powierzchni 1.00 ha ( ogólna powierzchnia działek 2.06 ha) położonych we wsi Bandrów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działek stanowią użytki: R V, Ps IV, Ps VI i Lz / Ps IV.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 97 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Przyszły dzierżawca nie będzie czynił mieszkańcom wsi przeszkód wejścia w teren dzierżawy po piłkę z gry podczas korzystania z boiska sportowego w trakcie gier i zabaw oraz z przejazdów istniejącą drogą. W razie uchybienia ustaleń, umowa dzierżawy zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia.

  1. część działki nr 32 o powierzchni 20 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.36 ha) położonej we wsi Moczary z przeznaczeniem pod ustawienie garażu.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 25057 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: Ps IV.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 110 zł. (słownie: sto dziesięć złotych) plus 22 % podatku VAT stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę garażu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody budynku garażowego , w tym szkody wynikłe z zalania przez wodę.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy dzierżawy opisanej w pkt 1, 2, 3 , 4, 5 i 6 może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron, natomiast rozwiązanie umowy dzierżawy opisanej w pkt 7 może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron. Przy rozwiązaniu, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Na terenie wydzierżawionym z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew.

Czynsz dla nieruchomości opisanych w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku, natomiast czynsz dla nieruchomości opisanej w pkt 7 płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

W razie zwłoki w uciszaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetargi na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości
odbędą się w dniu 02 grudnia 2010 roku o godzinie 12 00
w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.
 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomości opisane w pkt 1, 2, 3 i 4 w wysokości po 100 zł. każda, na nieruchomość opisaną w pkt 5 i 6 w wysokości 150 zł. natomiast na nieruchomość opisaną w pkt 7 w wysokości 200 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 29 listopada 2010 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 20.10.2010 r.   

 
  Data publikacji   2010-10-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 105792