Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych na dzierżawy z przeznaczeniem pod ustawienie garaży
 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny II przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem pod ustawienie garaży:

  1. część działki nr 7/3 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.8655 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 1, położonej we wsi Trzcianiec,
  2. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 4, położonej we wsi Trzcianiec,
  3. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 5, położonej we wsi Trzcianiec,
  4. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 6, położonej we wsi Trzcianiec,
  5. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 7, położonej we wsi Trzcianiec,

Pierwszy przetarg na dzierżawę gruntów wyżej wymienionych działek odbył się w dniu 26 sierpnia 2010 r.

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr 30500 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działek stanowią użytki: R IV a i B/PsIV Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za każdą nieruchomość opisaną w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 została ustalona na kwotę 110 zł. (słownie: sto dziesięć złotych ) plus 22 % podatku VAT w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron.

Czynsz płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę garażu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody budynku garażowego, w tym szkody wynikłe z zalania przez wodę. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetargi na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 02 grudnia 2010 roku o godzinie 12:30 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomości opisane w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 w wysokości po 200 zł. każda w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 29 listopada 2010 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 20.10.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-10-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 150435