Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego:

 1. działka nr 1331 o powierzchni 0.0608 ha położona w Ustrzykach Dolnych  przy ulicy Nadbrzeżnej.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale

VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek: Ps IV o powierzchni 0.0547 ha i Ps VI o powierzchni 0.0061 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 40 zł. (słownie: czterdzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.
 1. część działki nr 732/7 o powierzchni 300 m2 ( ogólna powierzchnia działki nr 0.3933 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 1 Maja.
Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20734 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg  
Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek: Ps IV.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 30 zł. (słownie: trzydzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.
 1. część działki nr 328 o powierzchni 550 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.2218 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej, oznaczonej na załączniku graficznym nr 1.
Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale
VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: RIV b i Ps IV.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 40 zł. (słownie: czterdzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.
 1. część działki nr 328 o powierzchni 500 m2 ( ogólna powierzchnia działki  
  0.2218 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej, oznaczonej
  na załączniku graficznym nr 2.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale
VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: RIV b i Ps IV.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 40 zł. (słownie: czterdzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.
 1. działka nr 1779 o powierzchni 0.3615 ha położona w Ustrzykach Dolnych.
Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 15613 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale
VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek: Ps V.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 47 zł. (słownie: czterdzieści siedem złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Dojazd do wyżej wymienionej działki jest możliwy jedynie istniejącymi drogami, bez poprawy nawierzchni przez Gminę Ustrzyki Dolne.
 1. część działki nr 1957/4 o powierzchni 200 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0264 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowej.
Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale
VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek: B.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomość została ustalona na kwotę 30 zł. (słownie: trzydzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony
Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron.
Przy rozwiązaniu, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.
Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy, trwałego grodzenia przedmiotu dzierżawy i wycinki drzew.

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.
W razie zwłoki w uciszaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.
Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetargi na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 25 listopada 2010 roku o godzinie 10 30 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na wyżej wymienione nieruchomości w wysokości po 100 zł. każda w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 22 listopada 2010 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.
Wpłacone wadium zostanie :
 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna
  lub prawna wygra przetarg,
 • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra
  przetargu,
 • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg
  nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.
Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 05.10.2010 r.

 
  Data publikacji   2010-10-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 150510