Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny II przetarg nieograniczony
na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego:

 1. część działki nr 875 o powierzchni 110 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 2, położonej  w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej,
 2. część działki nr 875 o powierzchni 90 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 3, położonej  w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej,

Pierwszy przetarg na dzierżawę gruntów wyżej wymienionych części działek odbył się w dniu 26 sierpnia 2010 r.

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
ewidencją gruntów opisane części działek stanowią użytek: R IV a.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za każdą nieruchomość opisaną w pkt 1 i 2 została ustalona na kwotę 30 zł. (słownie: trzydzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony
Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron.

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.
W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.

Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiekolwiek zabudowy i wycinki drzew.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.
Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetargi na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 23 listopada 2010 roku o godzinie 10 30 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomości opisane w pkt 1 i 2 w wysokości po 100 zł. każda w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 19 listopada 2010 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :
 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna
  lub prawna wygra przetarg,
 • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra
  przetargu,
 • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg
  nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.
Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 05 .10.2010 r.

 
  Data publikacji   2010-10-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 105796