Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania
rolniczego:


  1. działka nr 237/3 o pow. 0,11 ha, stanowiąca użytek: PsII I-0,06ha, PsIV-0,02ha, ŁVI-0,01 ha, położona we wsi Zawadka,
  2. działka nr 237/4 o pow. 0,12 ha, stanowiąca użytek: RIVa-0,01 ha, PsIII-0,06 ha, PsIV-0,04 ha, ŁVI-0,01 ha, położona we wsi Zawadka.

W/w nieruchomości posiadają założoną księgę wieczystą nr 20683 w Sądzie Rejonowym w Lesku Zamiejscowym VII Wydziale Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych) każda w stosunku rocznym, a minimalna wysokość postąpienia w przetargu o kwotę 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Przedmiotowe nieruchomość wolne są od obciążeń.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86221 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych bez wcześniejszych wezwań.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.  
W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy.

Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew.

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godz. 10 20 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na przedmiotowe nieruchomość w wysokości po 50,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 19 listopada br. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :
  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg.
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu.
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i warunkach dzierżawy można uzyskać w pokoju nr 7 i 11 tut. Urzędu bądź pod numerem telefonu /13/460-80-13.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne dnia, 2010-10-04

 
  Data publikacji   2010-10-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 150446