Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę:

pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na gabinet lekarski o powierzchni 59,51 m2 usytuowanych w budynku nr 20 wraz z udziałem w działce nr 769/1 o powierzchni 0,2548 ha, położonych we wsi Ropienka.

W/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr 30026 w Sądzie Rejonowym w Lesku Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Przedmiotowy obiekt wraz z działką zostanie wydzierżawiony na rzecz osób posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z podstawową opieką zdrowotną i medyczną.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 1050,00 zł plus 22% VAT co daje kwotę 1281,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden złotych ) brutto, a minimalna wysokość postąpienia w przetargu o kwotę 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do przygotowania obiektu do eksploatacji - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Dzierżawca prowadzić będzie obiekt na własny koszt i ryzyko w związku z tym nie może występować z tego tytułu z żadnymi roszczeniami do wydzierżawiającego.
 3. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem pomieszczeń użytkowych (remonty kapitalne i bieżące) dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny, bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania czy wygaśnięcia.
  Jednakże remonty kapitalne pomieszczeń użytkowych dzierżawca może wykonywać każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
 4. Dzierżawcy nie wolno oddawać przedmiotu dzierżawy w całości lub części osobie trzeciej, bez zgody wydzierżawiającego.
 5. Wydzierżawiający ma prawo dokonywania kontroli całego obiektu pod względem stanu technicznego, funkcjonowania oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem lub dewastacją.
 6. Wydzierżawiający pokrywać będzie z własnych funduszy wszelkie zobowiązania ciążące na przedmiocie dzierżawy, z dniem podpisania umowy dzierżawy, między innymi: wywóz nieczystości.
 7. Wydzierżawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie wywiązania się z ustalonych warunków umowy może być ona rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia tj. w trybie natychmiastowym.  
 8. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10-go każdego miesiąca w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych bez wcześniejszych wezwań.
  W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczone odsetki ustawowe.
 9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 10. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez przewidzianego terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
 11. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 19 listopada br. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych w wysokości 200, 00 zł.  

Wpłacone wadium zostanie :

 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg.
 • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu.
 • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie do 3 dni licząc od dnia przetargu.  

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i warunkach dzierżawy można uzyskać w pokoju nr 7 i 11 tut. Urzędu bądź pod numerem telefonu /13/460-80-13.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne dnia, 2010-10-04  


 
  Data publikacji   2010-10-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 150379