Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego:

  1. działka nr 585/1 o powierzchni 0.4591 ha położona we wsi Wojtkówka Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 30021 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytki: R IV a o powierzchni 0.4408 ha i Ps IV o powierzchni 0.0183 ha.
  2. część działki nr 875 o powierzchni 100 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 1, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej,
  3. część działki nr 875 o powierzchni 110 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 2, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej,
  4. część działki nr 875 o powierzchni 90 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 3, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej,
  5. część działki nr 875 o powierzchni 130 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 4, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej,
  6. część działki nr 875 o powierzchni 100 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 5, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej.

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr 20412 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działek stanowią użytek: R IV a.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w pkt 1 została ustalona na kwotę 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Natomiast cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za każdą nieruchomość opisaną w pkt 2, 3, 4, 5 i 6 została ustalona na kwotę 30 zł. (słownie: trzydzieści złotych) stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.  

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron.  

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiekolwiek zabudowy i wycinki drzew.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony.

W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. Przetargi na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 26 sierpnia 2010 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomość opisaną w pkt 1 w wysokości 150 zł., natomiast na nieruchomości opisane w pkt 2, 3, 4, 5 i 6 w wysokości po 100 zł. każda w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 23 sierpnia 2010 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,  
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 13.07.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-07-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 150494