Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem pod ustawienie garaży.
 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem pod ustawienie garaży:

 1. część działki nr 7/3 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.8655 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 1, położonej we wsi Trzcianiec,
 2. część działki nr 7/8 o powierzchni 49 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 2, położonej we wsi Trzcianiec,
 3. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 3, położonej we wsi Trzcianiec,
 4. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 4, położonej we wsi Trzcianiec,
 5. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 5, położonej we wsi Trzcianiec,
 6. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 6, położonej we wsi Trzcianiec,
 7. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 7, położonej we wsi Trzcianiec,
 8. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 8, położonej we wsi Trzcianiec,

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr 30500 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działek stanowią użytki: R IV a i B/PsIV

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za każdą nieruchomość opisaną w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 została ustalona na kwotę 110 zł. (słownie: sto dziesięć złotych ) plus 22 % podatku VAT w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł. Natomiast cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w pkt 2 została ustalona na kwotę 220 zł.( słownie dwieście dwadzieścia złotych ) plus 22 % podatku VAT w stosunku rocznym, minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumienia stron.

Czynsz płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę garażu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody budynku garażowego, w tym szkody wynikłe z zalania przez wodę. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetargi na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 26 sierpnia 2010 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomości opisane w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 w wysokości po 200 zł. każda, natomiast na nieruchomość opisaną w pkt 2 w wysokości 350 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 23 sierpnia 2010 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
 • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
 • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 13.07.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-07-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 150469