Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej - na czas nieokreślony:

Działka nr 234 o powierzchni 0.9403ha położona we wsi Równia.

W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20880 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytki: Ps IV o powierzchni 0.7772 ha i Ls IV o powierzchni 0.1631 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość została ustalona na kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych ) plus 22% podatku VAT w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 20 zł.

Czynsz płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 bez wcześniejszych wezwań. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.


Czynsz dzierżawny płatny będzie bez względu na poniesione nakłady inwestycyjne oraz warunki klimatyczne, a także inne okoliczności dające podstawę zwolnienia.
W przypadku nie płacenia czynszu dzierżawnego w wyznaczonym terminie nastąpi rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i bez prawa roszczeń dzierżawcy w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne za poniesione nakłady.


Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.
Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź na podstawie porozumienia stron. Przy rozwiązaniu, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.  

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem w/w nieruchomości dzierżawca będzie prowadzić we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko.  

Prace związane z ulepszeniem przedmiotu dzierżawy, dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny i bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania.  

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 29 lipca 2010 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na w/w nieruchomość w wysokości 1000 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 26 lipca 2010 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dn. 07.06.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-06-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 142893