Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. (Dz.U. z 2010r. nr 95, poz.612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ogłas
 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ogłasza się możliwość skorzystania z takiej pomocy za pośrednictwem szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

Pomoc finansowa na zakup podręczników skierowana jest do uczniów uczęszczających do klas I – III w szkołach podstawowych i klas II gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011, oraz na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomoc udzielona będzie uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351,- zł netto zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć

  1. 170 zł - dla ucznia klasy I - III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. 310 zł - dla ucznia klasy II gimnazjum oraz dla ucznia klasy I – III gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. 200 zł – dla ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  4. 300 zł – dla ucznia realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  5. 370 zł – dla ucznia realizującego kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uzupełniony wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 wraz z załącznikami tj.:

  1. dowodem zakupu podręczników,
  2. zaświadczeniem o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  3. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
  4. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
od 21 czerwca 2010 r. do 6 września 2010 r.
Wnioski dostępne są u Dyrektora szkoły.

 
  Data publikacji   2010-06-21


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Zdzisława Rybicka
 
  Ilość odwiedzin: 150450