Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Powszechnego Spisu Rolnego 2010

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.

Na podstawie informacji przekazanych przez Urząd Statystyczny dla Gminy Ustrzyki Dolne wyznaczono liczbę 8 rachmistrzów i 1 osobę rezerwową.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. co najmniej wykształcenie średnie (wskazane jest aby rachmistrzami byli absolwenci lub studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),
 3. posiadać znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
 4. zamieszkiwać, pracować na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,
 5. posiadać sprawność fizyczną ze względu na specyfikę pracy,
 6. posiadać umiejętność obsługi komputera (preferowane: obeznanie z funkcjonowaniem systemu GPS oraz praktyczne wykorzystanie map cyfrowych).

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadać umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy bądź nazwa uczelni w przypadku studentów),
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie z uczelni (uwiarygodnione kserokopie indeksu lub legitymacji studenckiej)
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przestępstwo skarbowe),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 11 czerwca 2010 r. do godz. 1200 (liczy się data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego) z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2010r. w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych.

Harmonogram zadań – dyspozycyjność rachmistrzów:

 1. 20 czerwca – 31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończone egzaminem,
 2. 09-23 sierpnia 2010 r. – obchód przedspisowy,
 3. 06-07 września 2010 r.- szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
 4. 08 września – 31 października 2010 r. – spis rolny.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Ważna informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowanie są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Gminy Komisarz Spisowy
mgr inż. Henryk Sułuja  

 
  Data publikacji   2010-06-01Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Beata Besz
 
  Ilość odwiedzin: 142510