Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XXXIX/278/05 z dnia 29.12.2005 r., nr XXI/241/09 z 02.04.2009 r., i XXXIV/261/09 z 17.07.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne - o g ł a s z a m:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne:

 1. Działka nr 11/1 o pow. 0,16 ha, położona w Leszczowatym – ujawniona w księdze wieczystej nr 20685 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena wywoławcza nieruchomości: 15 500,- zł
 2. Działka nr 586 o pow. 0,4828 ha, położona w Wojtkówce – ujawniona w księdze wieczystej nr 30021 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena wywoławcza nieruchomości: 39 000,- zł
 3. Działka nr 234/2 o pow. 0,1967 ha, położona w Dźwiniaczu Dolnym – ujawniona w księdze wieczystej nr 20690 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena wywoławcza nieruchomości: 45 300,- zł  

oraz II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne:  

 1. Działka nr 115/4 o pow. 0,3990 ha, położona w Bandrowie – ujawniona w księdze wieczystej nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena wywoławcza nieruchomości: 19 900,- zł
  (Data bezskutecznego przetargu: 05 listopada 2009 r.).
 2. Działka nr 115/3 o pow. 0,0626 ha, położona w Bandrowie – ujawniona w księdze wieczystej nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena wywoławcza nieruchomości: 5 300,- zł
  (Data bezskutecznego: przetargu: 05 listopada 2009 r.)

Ceny nieruchomości uzyskane w wyniku przetargu (wyszczególnionych w pkt 1,2,3 i 4 ) ogłoszenia) powiększone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami o 22 % podatku VAT. Wyszczególnione nieruchomości są wolne od obciążeń.

Na opisane nieruchomości opisane Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2010 r.
o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium (wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości) w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości ( w pieniądzu) na konto nr : 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia:

09 kwietnia 2010r.  

Wpłacone wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg  
 • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.  

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanej w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Wszelkich dodatkowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w pokoju nr 7, lub pod telefonem (013) 460 8013. Zastrzegam sobie prawo odwołania przetargu .

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-02-22   

 
  Data publikacji   2010-03-02


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 142725