Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg
nieograniczony na dzierżawę:

 1. części działki z przeznaczeniem pod ustawienie garaży:
 • nr 2227/13 o powierzchni 18 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.3364 ha ), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Fabrycznej oznaczonej na załączniku graficznym nr 1,
 • nr 2227/13 o powierzchni 18 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.3364 ha ), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Fabrycznej oznaczonej na załączniku graficznym nr 2.  

W/w nieruchomości posiadają Księgę Wieczystą nr 20412 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów w/w część działki stanowi użytek B.

 • nr 32 o powierzchni 20 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.36 ha ), położonej we wsi Moczary.  

W/w nieruchomość posiada Księgę Wieczystą nr 25057 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów w/w część działki stanowi użytek Ps IV.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za jedną w/w nieruchomość z przeznaczeniem pod ustawienie garażu została ustalona na kwotę 110 zł ( słownie: sto dziesięć złotych ) plus 22 % podatku VAT w stosunku rocznym, minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Czynsz płatny będzie z góry 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku w Ustrzykach Dolnych.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę garażu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody budynku garażowego, w tym szkody wynikłe z zalania przez wodę. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

 1. część działki z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego:
 • nr 24/20 o powierzchni 250 m2 oznaczonej na załączniku graficznym - nr 1, położonej we wsi Moczary,
 • nr 24/20 o powierzchni 250 m2 oznaczonej na załączniku graficznym - nr 2, położonej we wsi Moczary,
 • nr 24/20 o powierzchni 250 m2 oznaczonej na załączniku graficznym - nr 3, położonej we wsi Moczary.

W/w nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr 31981 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisane części działki stanowią użytek: Ps IV o powierzchni 250 m2 każda.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za jedną w/w nieruchomość z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego została ustalona na kwotę 30 zł (słownie: trzydzieści złotych ) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia,nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetargi na dzierżawę w/w nieruchomości odbędą się w dniu 05 listopada 2009 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na nieruchomości wymienione w punkcie 1 w wysokości 200 zł., natomiast na nieruchomości wymienione w punkcie 2 w wysokości 100 zł. w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 02 listopada 2009 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
 • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
 • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, dn. 17.09.2009 r.  

 
  Data publikacji   2009-10-01


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 659828