Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego:

Działka nr 732/4 i część działki nr 732/5 o łącznej powierzchni 0.12 ha położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Działkowej.

W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20734 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana nieruchomość stanowi użytek R IV a o powierzchni 0.12 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 47 zł. (słownie: czterdzieści siedem złotych) w stosunku rocznym, a minimalna wysokość postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł ( słownie: dziesięć złotych ).

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat z możliwością przedłużenia.
Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.
Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.
W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy.

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 września 2009 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium 100 zł za nieruchomość w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 21 września 2009 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu, 
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.
  • Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, dn. 12.08.2009 r.

 
  Data publikacji   2009-08-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 105219