Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawy - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego:

 1. część działki nr 333 o powierzchni 0.05 ha ( ogólna powierzchnia działki 0.5183 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej.
  W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20412 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek Ps IV o powierzchni 0.05 ha.

  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 40 zł. (słownie: czterdzieści złotych) w stosunku rocznym, a minimalna wysokość postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł ( słownie: dziesięć złotych ).

 2. część działki nr 94/1 o powierzchni 1.2880 ha ( ogólna powierzchnia 3.0543 ha ) położonej we wsi Liskowate.
  W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 30022 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana część działki stanowi użytek R V o powierzchni 0.16 ha, Ps V o powierzchni 1.0178 ha i E-N o powierzchni 0.1102 ha.

  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 58 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych) w stosunku rocznym, a minimalna wysokość postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł ( słownie: dziesięć złotych ).

 3. działka nr 106/4 o powierzchni 0.30 ha położona we wsi Jureczkowa.
  W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20689 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek S/Ps IV o powierzchni 0.13 ha i Ps IV o powierzchni 0.17 ha.

  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 56 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych) w stosunku rocznym, a minimalna wysokość postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł ( słownie: dziesięć złotych ).

Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony. Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy. Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew.

Przetargi na dzierżawę w/w nieruchomości odbędą się w dniu 14 września 2009 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium po 100 zł za każdą nieruchomość w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 10 września 2009 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg, 
 • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
 • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, dn. 23.07.2009 r.

 
  Data publikacji   2009-08-06


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659785