Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania -Zielone Bieszczady- o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Biura LGD
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy "Kierownik Biura LGD"

 1. Wymagania konieczne:
  • wykształcenie wyższe,
  • staż pracy minimum 2 lata,
  • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem w instytucji lub w projekcie,
  • udokumentowana znajomość problematyki i doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 2. Wymagania pożądane:
  • doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  • doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader,
  • doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • prawo jazdy kat. B.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie Biura,
  • wykonywanie uchwał Zarządu i pośrednio uchwał Walnego Zebrania Członków powierzonych do wykonania Zarządowi,
  • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu oraz Rady,
  • przyjmowanie i obsługa interesantów Biura,
  • obsługa procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze,
  • prowadzenie archiwum Biura oraz udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia zgodnie z stosownymi przepisami prawa,
  • sporządzanie protokółów i odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom i instytucjom,
  • prowadzenie dokumentacji członków Stowarzyszenia,
  • nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń,
  • nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
  • nadzór nad obsługą wniosków,
  • nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
  • zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
  • nadzór nad przygotowywaniem i sporządzaniem odpowiednich sprawozdań,
  • pomoc przy organizacji pracy Rady LGD oceniającej operacje,
  • przestrzeganie procedur prawa zamówień publicznych,
  • współdziałanie m.in. z przedstawicielami środków masowego przekazu, samorządami, organizacjami pozarządowymi, innymi LGD,
  • sporządzanie sprawozdań końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc.

 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,
  • oświadczenie o niekaralności.

 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze LGD w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy (z podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko - Kierownik Biura LGD) i adresu kandydata aplikującego wraz z telefonem (wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną) w terminie do dnia 15.08.2009r. na adres: ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne. Aplikacje, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD oraz w siedzibie biura.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz:. 926: późn. zm.)

 
  Data publikacji   2009-08-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 105097