Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego

  1. Działka nr 189 o pow. 0,60 ha położona we wsi Stańkowa. W/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr 20598 w Sądzie Rejonowym w Lesku Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
    Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana działka stanowi użytek Ps IV o powierzchni 0,60 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 76,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych) w stosunku rocznym, a minimalna wysokość postąpienia w przetargu o kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

Przedmiotowa nieruchomość wolne są od obciążeń. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony. Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86221 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych bez wcześniejszych wezwań.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj. na dzień 30 września, bądź bez zachowania przewidzianego terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.
W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy.
Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew.

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 sierpnia br. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na przedmiotową nieruchomość w wysokości 150,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia do dnia 10 sierpnia br. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg.
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu.
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i warunkach dzierżawy można uzyskać w pokoju nr 7 i 11 tut. Urzędu bądź pod numerem telefonu /013/460-80-13.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne dnia, 2009-06-30

 
  Data publikacji   2009-07-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659815