Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


UCHWAŁA Nr XL/V/312/06
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 22 czerwca 2006 r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/265/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso

     Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z późn.zm) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002 z późn.zm) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/265/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso – wprowadza się następującą zmianę:

  1. W § 2 w/w uchwały dodaje się pkt. 4 o następującej treści: „4. Ustala się, że terminem płatności do budżetu Gminy pobranych przez inkasenta opłat targowych za dany tydzień jest piątek danego tygodnia. W przypadku gdy piątek jest dniem wolnym od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu wolnym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .  Ilość odwiedzin: 1952529