Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
   Burmistrz

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu działania administracji publicznej.
 3. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu; przedkładanie uchwał Wojewodzie, a w zakresie spraw budżetowych również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 6. Wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach sprawozdań z ich wykonania.
 7. Reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej.
 8. Gospodarowanie mieniem gminnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie.
 9. Ustalanie regulaminu pracy Urzędu.
 10. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 11. Załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych.
 12. Gospodarowanie, zgodnie ze Statutem, funduszem płac oraz innymi funduszami Urzędu.
 13. Powoływanie i odwoływanie swojego Zastępcy w drodze zarządzenia.
 14. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu.
 15. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 16. Nadzór nad pracami wydziałów oraz samodzielnymi stanowiskami pracy.
 17. Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy.
 18. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; w tym także uprawnień wynikających ze Statutu.
 19. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym; nie zastrzeżonych na rzecz innych podmiotów.
 20. Spełnianie roli terenowego organu obrony cywilnej.
 21. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami do kompetencji Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 26
nr tel. 13-460-80-00 ( centrala )
e-mail: um@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2013-10-15
  Ilość odwiedzin: 4168137