Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. Obrony Cywilnej należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem przygotowań oraz realizacji przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej przez przedsiębiorstwa państwowe, prywatne, jednostki spółdzielcze i organizacje społeczne, działające na administrowanym terenie, a w szczególności:

 1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań OC:
  1. opracowywanie i aktualizacja, przy współudziale wydziałów Urzędu i innych instytucji, planu OC miasta i gminy,
  2. instruowanie, opracowywanie danych wyjściowych i nadzorowanie opracowania planów w zakładach, instytucjach oraz nadzór nad ich realizacją,
  3. instruowanie i koordynowanie opracowywanych planów specjalistycznych przez wydziały Urzędu,
  4. opracowanie projektów zarządzeń (postanowień) Burmistrza - Szefa OC, w sprawach realizacji zadań OC,
  5. organizowanie szkoleń i narad koordynujących działalność OC we wszystkich zakładach pracy,
  6. opracowywanie i aktualizowanie zestawów zadań w części OC dla Urzędu Miejskiego oraz ich aktualizacja.
 2. Koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do zbudowania skutecznego systemu ochrony ludności i środowiska, w przypadkach wystąpienia nagłych i rozległych zagrożeń czasu pokoju i wojny.
 3. Organizowanie i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pacy oraz obiektów użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia.
 4. Planowanie, organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i wykonywaniem zadań w zakresie:
  1. urządzeń specjalnych i budowli ochronnych, planowanych i istniejących,
  2. ochrony przed skażeniami ludności, zwierząt gospodarskich, płodów rolnych, artykułów żywnościowych, pasz i źródeł wody,
  3. przygotowanie realizacji zaciemnienia i wygaszania oświetlenia w mieście, we wsiach, zakładach pracy i środkach transportu,
  4. przygotowanie zakładów społecznej służby zdrowia do udzielania pomocy ludności poszkodowanej, w tym poszerzenie bazy szpitalnej w zastępcze miejsca szpitalne,
 5. Utrzymywanie w stałej gotowości Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 6. Opracowanie i aktualizacja systemu powiadamiania, alarmowania oraz planu osiągania gotowości obronnej zespołów, systemów i formacji OC.
 7. Opracowanie oraz aktualizacja planu świadczeń na rzecz obrony oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
 8. Opracowanie i aktualizacja ilości i rodzajów formacji OC w stosunku do potrzeb, możliwości osobowych i sprzętowych.
 9. Organizowanie i koordynowanie szkolenia obronnego i OC.
 10. Nadzorowanie gospodarki sprzętem OC.
 11. Ustalanie potrzeb OC miasta i gminy w planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach społeczno-gospodarczych i rocznych.
 12. Realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
 14. Inspirowanie prowadzenia działalności popularyzacyjno-propagandowej w dziedzinie obronności i OC oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi, a także środkami masowej informacji.
 15. Koordynacja spraw związanych z działalnością jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 16. Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu,
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 19
nr tel. 13-460-80-23
e-mail: oc@ustrzyki-dolne.pOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2009-11-04
  Ilość odwiedzin: 4168267